Cybersecurity Monitoring & Control

Cyber Security Monitoring & Control är förmågan att på ett effektivt sätt övervaka, upptäcka samt bekämpa potentiella hot mot verksamheten.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Cyber Security Monitoring & Control innefattar att ha processer och rutiner samt säkerhetsmekanismer i form av tekniska lösningar för detektering och hantering av hot, attacker och olovligt nyttjande av IT-tjänster.

Många organisationer saknar förmågan att upptäcka och hantera attacker som är nära förestående eller pågående, detta även om verktyg för ändamålet är på plats. Oavsett underliggande orsaker så innebär detta ett allvarligt hot som kan få ödesdigra konsekvenser för organisationen som helhet.

Att upptäcka och hantera incidenter, både proaktivt och reaktivt skapar en trygghet inte bara för organisationen som helhet utan även för den enskilda medarbetaren vilket bidrar till produktivitet och ökad konkurrenskraft.

AddPro erbjuder flertalet tjänster inom området av varierande omfattning:

  • AddPro SOC 24/7
  • CSIRT, CyberSecurity Incident Response Team
  • Kontinuerlig sårbarhetsskanning