Finansiering & Cirkulär Ekonomi

AddPro As A Service (AAAS) är vårt eget finansbolag som jobbar med lösningar för hela livscykelhanteringen av IT-utrustning. Det vill säga vår tjänst omvandlar höga totalkostnader av tjänster och produkter till att bli löpande flexibla månadskostnader

IT är en stor del av ett företags totala kostnader, här finns pengar att spara
Utgår man som företag från en klassisk traditionell modell, så görs en finansiell investering i hårdvara, mjukvara och andra komponenter som i sin tur belastar balansräkningen. Detta påverkar rörelsekapital, likviditet och andra finansiella nyckeltal. En försämrad soliditet kan t.ex. leda till att bolaget får en sämre ekonomisk ”rating” hos olika kreditinstitut. Om investeringen inte görs via någon form av extern finansiering så påverkar den dessutom bolagets kassa/likviditet, vilket binder kapital.

Varför köpa när du kan hyra?
Genom ett hyresavtal kan kostnaderna fördelas över den period som utrustningen avses användas.

Vilket då resulterar i en disciplinerad livscykel, det vill säga utrustningen behålls bara så länge den gör nytta för användaren. I dagens samhälle är det brist på likviditet vilket gör att utrustning som går ner i värde får ett nytt värde då många väljer att hyra istället för att köpa. I många fall betalar verksamheten mindre i hyra än vad det kostar att köpa utrustning då man nyttjar restvärdet på produkterna.
En jämförelse på konsumentnivå kan göras med företag som Spotify och Airbnb som visat att tillgänglighet är viktigare än ägarskap. I ett företagssammanhang är utrustningen grunden till organisationens framgång, dock köpes den oftast när den med fördela kan hyras. AddPro har kunskapen och förståelsen för de utmaningar som företag har genom hela livscykelhanteringen av IT-utrustning och finns där för er under hela processen.

”Du skall äga det som stiger i värde och hyra det som faller i värde”
– Jean Paul Getty

Tillsammans tar vi ansvar för miljön

Att ha en partner som hjälper till med att hantera hela livcykelhanteingen stärker ditt hållbarhetsarbete och ni medverkar till att förbättra den globala miljön på ett positivt sätt. Det vi alltid försöker med i första hand är att förlänga livslängden på utrustningen. Detta görs oftast genom att den säljs vidare till någon annan aktör som har köpare på utrustningen och där den kan användas några år till. AAAS erbjuder en effektiv, säker och trygg process för återtag, säkerhetsradering av data och försäljning på en andrahandsmarknad.

Vi har som mål att 95% av all utrustning skall återanvändas. Kan inte utrustningen återanvändas skall den på ett effektivt, säkert och miljömässigt sätt återvinnas. Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT utrustning förbrukar stora mängder råvaror, energi, och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror och bidrar dessutom till minskat utsläpp av koldioxid.

Våra fyra steg inom livscykelhantering:

AddPro hjälper dig att få bättre kontroll över era kostnader för IT-utrustning

Utöver våra traditionella leasingtjänster har AAAS genom åren byggt upp flera populära tilläggstjänster som hjälper företag att stärka upp sin likviditet och öka sin kostnadskontroll inom IT.

  • Vi kan erbjuda uppskjuten avtalsstart i upp till 6 månader.
  • Vi kan genomföra så kallade Sale and Leaseback-transaktioner. Kontanta medel frigörs som sedan kan användas till annat i bolaget.
  • Har ni gammal IT-utrustning som inte används så finns det ett värde som vi kan hjälpa er att sälja vidare. Det finns mer värde än vad man tror i detta och det som inte kan säljas miljöåtervinns.
  • Då AAAS kan ta restvärden i olika typer av utrustning kan en låg månadskostnad erbjudas.
  • Flex-Option. Många företag har behov av att hantera upp- och nedgångar i personalstyrkan och då kan en s.k. Flex-Option vara ett bra alternativ. På detta sätt kan utrustning som inte längre behövs återlämnas. Premien anpassas efter behov och återlämningsnivåer från 5 – 10 % per år eller mer kan erbjudas.

Hållbar återanvändning – sälj er utrustning ni inte använder

Många verksamheter har elektronik som inte används idag. AddPro kan hjälpa er att sälja vidare utrustning som inte längre används. På så sätt får utrustningen ett andra liv och bidrar till en mer hållbar livscykel– en vinst både ekonomiskt och miljömässigt. Samma alternativ finns när hårdvarans avtal löper ut och antingen kan köpas loss eller säljas vidare.

AddPro As A Service är ett grönt alternativ för IT-utrustning och hjälper er på traven att nå era hållbarhetsmål och på samma gång få tillbaka pengar för uttjänt utrustning.

Frigör kapital på er befintliga utrustning 
De senaste åren har varit en stor prövning för många verksamheten vad gällande likviditeten. Med AddPros Sale And Lease Back-tjänst kan ni som kund även frigöra kapital från er befintliga IT-utrustning. Genom att vi köper tillbaka existerande utrustning kan man uppnå flera fördelar. Kontanta medel frigörs och kan därmed användas för alternativa investeringar och projekt istället för på något som faller i värde. Det innebär att AddPro köper den utrustning ni har och sedan hyr tillbaka den.

Flexibla lösningar genom partnerskap
Även för företag med god kassa finns det anledning att använda sig av AddPro As A Service. Förutom att det blir en lägre kostnad, där man som kund betalar mindre pengar under hyresperioden än vad kostnaden är för produkterna, är det en mer flexibel lösning. AddPro As A Service kan prismässigt anpassas efter antal användare och med Flex-Option som tillval går det att öka eller minska antalet användare och kostnadsmassan under tiden. På så vis går det förändra avtalet under tiden om personalstyrkan skulle växa eller krympa och ni betalar bara för det som ni faktiskt använder.

” Det är vårt mål att vara så flexibla och transparenta som möjligt för att hjälpa våra kunder. Med detta tillval kan man lämna tillbaka delar av utrustningen under året, beroende på hur premien byggs upp. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att hitta rätt lösningar för just dem och kan baka in allt från licenser och installation till projektfinansiering i våra avtal.”
– Henrik Lundgren Ansvarig för AddPro As A service, AddPro.

Blogg