Integritetspolicy för leverantörer och samarbetspartners

1. Information om behandling av dina personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla information om hur AddPro AB (”vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du registreras som kontaktperson för en av våra leverantörer eller samarbetspartners.

Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter kommer att behandlas

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

  • Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-mail och telefonnummer)
  • Befattning inom företaget (t.ex. VD, CFO, inköpschef, IT-ansvarig)
  • Uppgifter relaterade till din befattning inom företaget (t.ex avtalsnummer, försäljningshistorik och till det relaterad dokumentation)

I huvudsak samlar vi in Personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan vi också samla in kontaktinformation från allmänt tillgängliga källor eller register, exempelvis från publikt tillgängliga hemsidor eller från din arbetsgivare.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål;

  1. För att ingå, upprätta och uppfylla avtal med leverantörer och/eller samarbetspartner vilka du företräder;
  2. För att agera i enlighet med och uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning inom svensk bokföringslag;
  3. För att i förekommande fall informera om och/eller genomföra marknadsaktiviteter ensamt eller tillsammans med leverantörer och/eller samarbetspartners vilka du företräder

Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ingå och uppfylla avtal med leverantörer och/eller samarbetspartners vilka du företräder samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter inom svensk bokföringslag. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tidigare nämnda avtal.

Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är även nödvändigt för att kunna informera om och/eller genomföra marknadsaktiviteter ensamt eller tillsammans med leverantörer och/eller samarbetspartners vilka du företräder. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna tillhandahålla denna information

4. Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål [1] i Avsnitt 1 ovan grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med avtal i förhållande till leverantörer och/eller samarbetspartners.

Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål [2] i Avsnitt 1 ovan grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med tillämplig lagstiftning så som Bokföringslagen (SFS 1999:1078)

Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamål [3] i Avsnitt 1 ovan grundar sig på vårt berättigade intresse. Behandlingen av dina Personuppgifter enligt detta ändamål baserar sig på vårt berättigade intresse att informera om och/eller genomföra marknadsaktiviteter relaterat till våra tjänster eller produkter, antingen ensamt eller tillsammans med leverantörer och/eller samarbetspartners vilka du företräder. De personuppgifter som behandlas är av enkel karaktär och i många fall förekommer dessa i allmänt tillgängliga källor.

Vidare är behandlingen av enkel natur och innebär inget större intrång i den personliga integriteten. Vi har baserat på detta gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger

5. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos AddPro som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter till andra bolag som kontrolleras av AddPro AB för att hantera gemensamma åtaganden, relaterat till något av de tre ursprungliga syftena i Avsnitt 3.1.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som av AddPro anlitad reklambyrå, underleverantörer som medverkar i hantering av leverantörsfakturor samt relaterad ekonomisk redovisning och bokföring, leverantörer av tredjeparts-IT-tjänster och dokumentlagring där vi har ett gällande lämpligt personuppgiftsbiträdesavtal (eller liknande skydd).

Dina personuppgifter kan även komma att delas med skattemyndighet eller annan myndighet när vi i god tro gör bedömningen att lagen eller annan förordning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter (till exempel på grund av en begäran från en skattemyndighet eller i samband med en väntad rättstvist)

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina Personuppgifter kommer att sparas så länge som vi har avtal eller förpliktelser relaterade till dig eller den organisation du företräder, samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning.

7. Vilka är dina rättigheter?

AddPro AB, organisationsnummer 556990-8485, med adress Arenagatan 8 B, 215 33 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Du har rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt tidigare nämnda avtal. Du har också rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter eller vill göra gällande dina rättigheter enligt [7.2] är du välkommen att kontakta oss via följande formulär:
https://www.addpro.se/personuppgifter-forfragan

Om du vill anmäla en personuppgiftsincident är du välkommen att kontakta oss via följande formulär:
https:/www.addpro.se/personuppgifter-incident

Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

8. Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina Personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna integritetspolicy på https://www.addpro.se/informationsgivning