Frigör kapital genom att inte äga er IT

Öka flexibiliteten och frigör kapital genom att betala en månadskostnad istället för att göra stora IT-investeringar. Många bolag är lönsamma men har ändå behov av att frigöra kapital för att klara både tillväxt och soliditetsmål.

– Genom att undvika stora investeringar inom IT kan pengarna istället användas till att investera i kärnverksamheten som bättre stöder företagets tillväxtmål, säger Mats Läckgren, CFO AddPro.

De senaste åren har IT-branschen sett stora förändringar. Förutom den tekniska utvecklingen av As A Service-lösningar har även den ekonomiska och redovisningstekniska delen haft stor betydelse för denna typ av affärsmodell. I en traditionell affärsmodell görs en finansiell investering i hårdvara, mjukvara och andra komponenter. Investeringen belastar balansräkningen som i sin tur påverkar rörelsekapital, likviditet och andra finansiella nyckeltal. En försämrad likviditet kan till exempel leda till att bolaget får en sämre ekonomisk rating hos olika kreditinstitut.

Ändrade redovisningsregler ställer högre krav

När redovisningsreglerna (K2, K3 och IFRS) ändrades för några år sedan ökade kraven på insyn kring hur olika delar redovisas. Till exempel måste bolag som är leastagare nu redovisa sina finansiella leasingavtal som om de vore ett avbetalningsköp, det vill säga som en tillgång och en skuld, i koncernredovisningen. Dessutom ska kostnaden delas upp i olika delar i koncernens resultaträkning. Detta skapar en avancerad manuell hantering.

– Nyckeltal och redovisning i all ära, men de viktigaste faktorerna är fortfarande verksamhetsnytta, trygghet och kontroll. Att hålla sig inom budget, vare sig det är en löpande driftsbudget eller en projektbudget, är centralt för alla verksamheter. Genom att bygga in olika mått av flexibilitet i en funktionslösning går det att skapa bättre förutsättningar för att nå dessa mål, säger Henrik Lundgren, ansvarig för AddPro As A Service.

Flexibel funktionsaffär ger bättre kostnadskontroll

En flexibel funktionslösning som inte ses som en finansiell leasing klassas som OPEX (resultaträkning) och inte som CAPEX (balansräkning/investering). En OPEX-hantering innebär att periodens kostnad hanteras som en kostnad direkt i resultaträkningen. I jämförelse innebär en CAPEX-hantering att totalbeloppet över hela perioden ska tas upp i balansräkningen på olika ställen för att sedan skrivas av över tillgångens livslängd.

– Månadskostnaden kan styras beroende på hur parametrarna sätts, till exempel antal användare och volym. Istället för att binda upp pengar i en stor investering med hård- och mjukvara och egen personal inkluderat, kan hela lösningen hyras in som en flexibel funktionslösning. Fördelen är att också verksamheten egna resurser som istället kan fokusera på kärnverksamheten, säger Henrik Lundgren.

AddPro As A Service är AddPros eget finansbolag som specialiserar sig på att omvandla höga totalkostnader till flexibla månadskostnader. Genom AddPro As A Service ger dessutom möjligheten till att lyfta ut poster från befintlig balansräkning in i ett nytt och flexibelt upplägg.

Vill du veta mer redan idag? Välkommen att kontakta oss på solutions@addpro.se eller läs mer om vår tjänst här