SQL Server – Beräknad sluttid för backup

Det händer ganska ofta att vi får frågor om hur lång tid det är kvar innan en databasbackup är klar. Jag brukar då använde skriptet nedan för att snabbt få en uppfattning om hur lång tid det är kvar.

Observera att det är bara de backuper som för tillfället körs som visas och att det bara är beräknade tider, de kan skilja ganska mycket från de verkliga.

SELECT r.session_id AS [Session], 
r.command AS [Process],
DB_NAME(database_id) AS [Databas],
CAST(r.percent_complete AS decimal(10,2)) AS [Procent färdigt],
CONVERT(varchar(19),DATEADD(ms,r.estimated_completion_time,GETDATE()),20) + ' (' +
CAST(CONVERT(decimal(12,2),r.estimated_completion_time/1000.0/60.0) AS varchar(10)) +' min kvar)' AS [Beräknad sluttid],
CONVERT(decimal(12,2),r.total_elapsed_time/1000.0/60.0) AS [Förfluten tid (min)]
FROM sys.dm_exec_requests r 
WHERE command IN ('BACKUP DATABASE', 'BACKUP LOG')

Som bonus kan man även enkelt använda frågan för att kontrollera andra processer, t ex databasåterläsning, bara byta ut command typen i where satsen.

/Björn