SQL Server – SSRS Rapportanvändning

Tabellen ExecutionLog i SSRS databasen (heter som standard ReportServer) innehåller ganska mycket trevlig information om de olika rapporterna i en SSRS miljö.

T ex kan man få reda på hur ofta respektive rapport används av vem, vilka format och statistik över exekveringstider för respektive dataset och rendering av rapporten. Som exempel, exekvera nedan fråga för att få reda på vem som senaste tittade på respektive rapport och när det var.

 WITH ReportExecution
AS (
SELECT ReportID
,TimeStart
,UserName
,ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY ReportID ORDER BY TimeStart DESC
) AS rNum
FROM dbo.[ExecutionLog] t1
JOIN dbo.[Catalog] t2 ON t1.ReportID = t2.ItemID
)
SELECT c.NAME AS [Rapport]
,re.TimeStart AS [Senast exekverad]
,re.UserName AS [Användare]
,c.[Path] AS [Sökväg]
FROM ReportExecution re
JOIN dbo.[Catalog] c ON re.ReportID = c.ItemID
WHERE re.rNum = 1
ORDER BY re.TimeStart;

/Björn